Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Pure Indulgence BODY & SKIN CLINIC

Algemeen:

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Pure Indulgence BODY & SKIN CLINIC en de cliënt. Mocht van deze voorwaarden afgeweken zijn is dit schriftelijk vastgelegd en door beide partijen ondertekend.

Afspraken:

 • De cliënt moet bij verhindering van een afspraak dit zo spoedig mogelijk doorgeven aan Pure Indulgence BODY & SKIN CLINIC doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak. Indien de cliënt voor de eerste keer deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Pure Indulgence BODY & SKIN CLINIC 50% van het gehele honorarium aan de cliënt berekenen van het dan geldende uurtarief, bij een tweede keer wordt het gehele honorarium berekent. Bij het niet nakomen of niet tijdig afzeggen van een intake gesprek wordt een bedrag in rekening gebracht van € 25,00. Bij het niet nakomen of niet tijdig afzeggen van een PMU nabehandeling, vervalt deze.
 • Bij een behandeling met korting wordt de gereduceerde prijs in rekening gebracht.
 •  Indien de cliënt meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt kan Pure Indulgence BODY & SKIN CLINIC de afspraak annuleren en het hele afgesproken honorarium berekenen.
 • Pure Indulgence BODY & SKIN CLINIC moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur en 1 werkdag voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

Verantwoording en eigen risico:

 • Alle opdrachten van cliënt aan Pure Indulgence BODY & SKIN CLINIC worden uitgevoerd onder eigen verantwoording en voor eigen risico van de cliënt.
 • Door opdracht te geven aan Pure Indulgence BODY & SKIN CLINIC verklaart cliënt bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder zowel de medische, psychische alsmede de maatschappelijke gevolgen.
 • Door opdracht te geven aan Pure Indulgence BODY & SKIN CLINIC tot het aanbrengen van permanente make-up verklaart cliënt tevens dat zij/hij in goede gezondheid verkeert en niet lijdt aan enige vorm van hemofilie, immuunstoornis, allergie, diabetes of enige andere vorm van huidaandoeningen. Eveneens verklaart cliënt dat zij/hij niet besmet is met een bloed overdraagbare ziekte (zoals HIV, Hepatitis A,B of C of andere bloed overdraagbare ziekte hiervoor niet genoemd). Tevens verklaart cliënt dat haar/zijn behandeling op geen enkele wijze de gezondheid van de permanente make-up specialiste of derden in gevaar kan brengen.
 • Cliënt verklaart dat zij/hij de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en dat de keuze om permanente make-up te laten aanbrengen weloverwogen is.
 • Cliënt verplicht zich voordat met de behandeling gestart wordt een IC (toestemmingsformulier) naar waarheid in te vullen en te ondertekenen.
 • De cliënt is zelf verantwoordleijk voor reacties van de huid of de houdbaarheid van de Permanente MakeUp wanneer adviezen deels of helemaal niet worden opgevolgd.
 • Pure Indulgence BODY & SKIN CLINIC is niet verantwoordelijk voor het geheelde resultaat van de Permanente MakeUp aangezien de nazorg van de cliënt en de opneembaarheid van het pigment in de huid niet door de specialiste te beinvloeden zijn.

Aansprakelijkheid:

 • Cliënt geeft een opdracht aan Pure Indulgence BODY & SKIN CLINIC,  hierbij verklaart Pure Indulgence BODY & SKIN CLINIC dat zij zich naar beste kunnen zal inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. Pure Indulgence BODY & SKIN CLINIC kan nooit garanderen dat zij het beoogde resultaat ook zal gaan bereiken.
 • Ondanks dat Pure Indulgence BODY & SKIN CLINIC haar uiterste best doet het beoogde resultaat te realiseren is mogelijk dat het beoogde resultaat niet bereikt wordt, in geen geval zal dit leiden tot restitutie van het bedrag van de behandeling.
 • Cliënt krijgt de mogelijkheid om eventuele oneffenheden tijdens een nabehandeling te laten corrigeren en/of bij te laten werken. De nabehandeling dient binnen 4 á 6 weken maar uiterlijk binnen 10 weken na de eerste behandeling plaats te vinden. Alle opvolgende behandelingen op verzoek van opdrachtgever ten behoeve van correctie, bijwerken en/of toevoegingen zullen in rekening worden gebracht tegen het dan geldende tarief.
 • Mocht cliënt een nabehandeling wensen terwijl Pure Indulgence BODY & SKIN CLINIC dit (medisch) niet verantwoord vindt, mag de permanente make-up salon deze nabehandeling weigeren.
 • Pure Indulgence BODY & SKIN CLINIC is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig bereiken van het beoogde resultaat, ook is Pure Indulgence BODY & SKIN CLINIC niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar grove opzet of schuld is te wijten.
 • Pure Indulgence BODY & SKIN CLINIC is niet aansprakelijk voor verminkingen of ontstekingen als gevolg van het niet naleven van de nazorginstructie voor permanente make up, cliënt draagt zelf de verantwoording deze nazorg correct na te leven.
 • Voor het geval Pure Indulgence BODY & SKIN CLINIC aansprakelijk wordt bevonden voor enige door opdrachtgever geleden schade, wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag wat door Pure Indulgence BODY & SKIN CLINIC desbetreffende levering  en/of producten oorspronkelijk in rekening is gebracht minus de materiaalkosten.
 • Elk recht op eventuele schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen alsmede Pure Indulgence BODY & SKIN CLINIC ter zake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie.
 • In het geval van een vertrouwensbreuk is cliënt volledig aansprakelijk voor de eventueel door haar/hem geleden schade.

Betaling:

 • Pure Indulgence BODY & SKIN CLINIC vermeldt de prijzen van alle behandelingen op haar website en vermeld de standaard prijzen van de producten in de salon mondeling aan de cliënt. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig zolang de voorraad strekt of in de aangegeven looptijd. Trainingen worden aangegeven zonder BTW
 • De cliënt de behandeling contant of per pintransactie te voldoen.

Garantie:

 • Pure Indulgence BODY & SKIN CLINIC gebruikt voor het pigmenteren uitsluitend pigmenten die gecontroleerd zijn door het Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport en de keuringsdienst van waren zoals bepaald in het Warenwetbesluit kleurstoffen.
 • Pure Indulgence BODY & SKIN CLINIC is GGD gecertificeerd waardoor u als cliënt gegarandeerd bent dat uw behandeling volgens de hygiëne richtlijnen uitgevoerd wordt.

Beschadiging en diefstal:

 • Pure Indulgence BODY & SKIN CLINIC heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigd.
 • Pure Indulgence BODY & SKIN CLINIC meldt diefstal ten alle tijde bij de politie.

Klachten:

 • Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen zeven werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Pure Indulgence BODY & SKIN CLINIC en de behandelend specialiste. Pure Indulgence Beauty Studio zal de cliënt binnen zeven werkdagen adequaat antwoord geven.

Recht: 

 • Op elke overeenkomst tussen Pure Indulgence BODY & SKIN CLINIC en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
 • Pure Indulgence BODY & SKIN CLINICis niet verantwoordelijk voor wat bezoekers op de website / Facebook zetten, bijvoorbeeld in een reactie op een bericht en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.